top of page

Kurser

Våra kurser avspeglar det behov som du kan komma att behöva eller komplettera med för att kunna utvecklas som ledare och som chef. Kurserna har både det mjuka mellanmänskliga kunskaperna och det mera hårda förväntade kunskaperna som du behöver för att lyckas med ditt uppdrag i egen verksamhet. Många av våra kurser levereras på distans.

Handslag

UL- Utvecklande Ledarskap (Försvarshögskolans koncept)

Garanterat goda resultat

4 dagar (3+1) i klassrum (ej på distans)

Vissa tillfällen genomförs på internat, se fliken öppna tillfällen

360 analys på hur ditt ledarskap ser ut idag

Utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

Kreativt Ledarskap

Hur du som ledare står stark och blir möjliggöraren för dina kreatörer.

2+2 dagar workshop i klassrum

2 x ½ dagar uppföljning på distans

3 x 30 min individuella coachsamtal

Den här utbildningen är framtagen för dig som jobbar som ledare av kreatörer på en inhouse-avdelning, marknadsavdelning, designbyrå eller i annan kreativ miljö.


Kreatörers processer ser oftast inte ut som andras processer. De är inte linjära, vilket gör att det kan vara extra utmanande. Är du kreatör från början kan du behöva ta ett steg tillbaka i görandet och detaljerna och istället leda. Kommer du från ett annat håll kan det vara bra att få insikten hur kreativa processer och kreatörer funkar.


I den här kursen blir du bättre på: att möta dina kreatörer, bli mer kreativ i hur du leder dina team att arbeta med frihet under ansvar, bli mer inspirerande och motiverande för att få dina kreatörer att blomma i sin prestation. 


Du får med dig verktyg, metoder och inspiration för att stärka upp ditt kreativa coachande ledarskap. Övningar i hur du faciliterar och coachar ditt team och får alla att delta inte bara den som anser sig vara mest kreativ. Du får också svar på frågan varför det är ett BIG NO, NO… att säga ”Gör något kul!” till en kreatör.

Creative Mess_edited.jpg
Virtual Team Meeting

Ledarskap på distans, "Det nya kontoret"

Utveckling och framsteg

2 dagar, klassrum eller på distans
Om du vill utvecklas maximalt på så kort tid som möjligt är den här kursen något för dig. Idag har företag och verksamheter fått ställa om och kraven på dig som ledare förändrats. Medarbetarens behov och förutsättningar kräver ett ledarskap som både anpassar arbetsmiljö och kommunikation efter nya förutsättningar. Kursen ger dig insikt och praktiska arbetsverktyg som du kan omsätta i din verksamhet efter genomförd utbildning.

Informationssäkerhet

Givande resultat

2 dagar, klassrum eller på distans
Du utvecklas ju mer du lär dig, och har du en gång påbörjat den resan erbjuder den här kursen ett utmärkt tillfälle att fortsätta. Som ledare-och chef behöver du ha ett helikopterperspektiv på hur din verksamhet arbetar med informationssäkerhet. Hur du handskas med affärskritiska system och hur du kommunicerar verksamhetens policys och arbetssätt kan komma att vara en av de viktigaste nycklar till din verksamhets framgång och hållbara tillväxt. Kursen ger dig insikt och förståelse både operativt och på en mer strategisk nivå. Kursen tar upp de standarder som är mest vanligast förekommande att förhålla sig till idag.

Nätverksevent
i Förhandling

Konflikthantering

Garanterat goda resultat

2 dagar, klassrum eller på distans
Alla ledare-och chefer behöver ha kompetens för att kunna hantera och förebygga konflikter på sin arbetsplats. Det viktigaste för dig som ledare är att identifiera och att du kan ta tag i olika situationer på ett hållbart och praktiskt sätt. Hur du som ledare gör är enormt viktigt, och ofta brukar bristen på kunskap vara den avgörande faktorn.
Kursen ger dig praktisk kunskap om vad konflikthantering är i praktiken. . En stor och viktig del är att bli medveten om egna och andras beteendemönster, och hur dessa är kopplade till individuella behov och känslor. Vi går in på beteendepsykologins grundstenar och ger dig verktyg så att du kommer kunna förstå och analysera olika situationer. Kursen kommer också ge dig stöd för hur du kan hantera, kommunicera och lösa konfliktsituationen på bästa sätt.

Verksamhetsledningssystem - introduktion för chefer

Givande resultat

3 dagar, klassrum eller på distans
Varje verksamhet har flera parter som ställer krav på din verksamhets agerande i olika frågor. Parterna kan t e x vara kunder, samarbetspartners, ägare, intresseorganisationer, medarbetare. Kursen ger dig förståelse för de vanligast efterfrågade ledningssystem. Om du och din verksamhet ska kunna hantera dessa ställda krav och samtidigt verka under marknadens konkurrens behöver du förstå hur detta kan se ut i praktiken. Kursen ger dig en insikt och förståelse för hur du kan använda ledningssystem för att stärka ditt varumärke och verksamhet.

Rör och tryck
Dancing Hands

Appreciative Inquiry (AI) - metod

Utveckling och framsteg

Workshop - halvdag i klassrum eller på distans

I motsats till den mer traditionella problemlösningsmetoden, hitta det som är fel och lösa problemet, fokuserar AI-metoden på det som fungerar. Att titta på vad man gör bra och förstärka det, det är effektivt för att gå framåt och utvecklas. Mycket mer framgångsrikt än att fokusera på det som fungerar dåligt.

Metoden utgår från att alla organisationer och människor har sådant som fungerar bra, och att det går att förändra genom att identifiera goda exempel och sedan aktivt handla för att göra mer av det som redan fungerar bra! Med andra ord så ska vi ändra fokus från att vara felsökare till resursspanare.

Empatisk kommunikation

Personlig utveckling

2 dagar, klassrum eller på distans

Empatisk kommunikation (EK) är en kommunikationsmodell som visar vägen till hur vi människor kan skapa och upprätthålla en fördjupad, utvecklande och fredlig kontakt med varandra och med oss själva, i arbetslivet och privat. Modellen utgörs av fyra grundläggande komponenter och står på två ben vilka utgörs av ärlighet och empati. EK kännetecknas av sin mellanmänskliga grund och kraften i att ta eget ansvar.

EK är en översättning av Non Violent Communication, en modell utvecklad på 60-talet av Marshall Rosenberg, amerikansk psykolog. Marshall var en flitigt anlitad föreläsare och internationell fredsmäklare. Hans modell går att applicera på livets alla möten och skeenden.

EK bjuder in till vanebrytande tankeverksamhet och kan beskrivas som en attityd som ger dig insikt om och frigör dina krafter att leda och vara del av en arbetsplats där alla tar sitt ansvar. Därav är den aktuell under ett flertal rubriker såsom ledarskap, konflikthantering, personlig utveckling, kommunikation, livsstil m.fl.

DIY Plant Hanger
Två kvinnor som dansar

Coachande Ledarskap

Utveckling och delaktighet

3 dagar, klassrum eller på distans
3x50 min individuell coach
Coachande ledarskap hjälper dig som ledare att med god självinsikt och med ett jämlikt förhållningssätt hjälpa dina medarbetare känna sig delaktiga att hitta egna lösningar på sina problem och ta ansvar för dem. Det finns många sätt att coacha på, denna utbildning hämtar grunden från ICF (International Coach Federation) riktlinjer. Våra lärare är diplomerade och certifierade hos ICF. Syftet med kursen är att ge dig verktyg, modeller och övningar som ger dig förståelse och insikt i vad ett coachande ledarskap är i praktiken enligt dessa principer.

Förändringsledning i praktiken

Utveckling och framsteg

3,5 dag i klassrum eller på distans
Att de flesta företag genomgår en eller flera förändringar samtidigt är inget konstigt, den företeelsen och behovet har funnits lika länge som det funnits bolag. Förutsättningar som du skapar för dig, dina medarbetare och för din verksamhet idag är en av många centrala nycklar för att lyckas med uppsatta mål och önskade effekter i din verksamhet.
Idag är det inte heller helt ovanligt att själva förändringen förändras under förändringsresan, och detta är en komplex verklighet som vi hanterar varje dag. I ett ostrukturerat förändringsarbete kan det kännas rörigt, det skapar frustration och en uppgivenhet som leder till att individer fortsätter att jobba som man alltid har gjort. Människor väljer att vara där de känner sig trygga. Känner du igen dig?
Under denna utbildning kommer vi att prata om just det, om den komplexa och snabba föränderliga värld vi lever i idag och hur vi kan möta den så välrustade som möjligt. Något av det mest komplexa man kan ägna sig åt är att påverka människors beteenden, under utbildningsdagarna kommer du få lära dig att använda effektiva verktyg, tillgodogöra dig medvetenhet och förståelse för förändringsledning i praktiken.

Office Conference
Utbildning: Kurser och Program
bottom of page